AKTUELLT
Mer >>

Taxa för fartyg, varor och gods

Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-11, § 5.

A. FÖR FARTYG (BÅTAR, PRÅMAR, SUMPAR)

Hamnavgiften skall, där ej annorlunda sägs, utgå med följande belopp varje gång fartyg anlöper hamnen.

1.För fartyg i yrkesverksamhet 
   
a.Normaltaxa10 kr/längdm/dygn
b.Linjetrafik, för fartyg med av Hamnmyndigheten godkänd turlista 10 kr/längdm/dygn
c.För fiskefartyg från annan kommun som ankommer direkt från fiskeplats för att bunkra, lossa eller lasta under max 6 timmar 5 kr/längdm/dygn
d.Fiskebåtar från annan kommun10 kr/längdm/dygn
   
2.För fiskefartyg från Tanums kommun 
a.Lagring av fartygstillbehör, fiskredskap, upp till 10 kvm250 kr/år
b.Lagring av fartygstillbehör, fiskredskap, över 10 kvm25 kr/kvm/år
 Avgifter enligt ovan indexregleras årligen från 2009-01-01 med konsumentprisindex. Basmånad oktober 2007, bastal 293,85.  
 Avgift för handel-och fiskehamnar se Taxa handels- och fiskehamnar 
   
 Befrielse från hamnavgift ånjutes för : 
   
a.Bogserfartyg vid färd för in- eller utbogsering av annat fartyg och vid färd omedelbart efter in- och utbogsering. 
b.Fartyg som anlöper hamn för att lasta förnödenhets- eller proviantartiklar för fartygets eget behov, för på- och avmönstring, för att avlämna sjuka eller skepps-brutna, för att skaffa läkarhjälp, pga dödsfall ombord till följd av storm eller sjöskada eller eljest pga trängande nöd. 
c.Fartyg som endast för tulldeklarering angör hamn. 
d.Skolskepp under tiden september – maj. Övrig tid enligt gästbåtstaxa. 
e.Fartyg som tillhör Sjöfartsverket eller som nyttjas i dess tjänst, då det anlöper hamn i Sjöfartsverkets verksamhet. 
f.Polis, Kustbevakning och Sjöräddningsbåtar. 
g.Fartyg som tillhör Hamnmyndigheten eller nyttjas i dess tjänst. 
B.VARUAVGIFT
  Varuhamnavgift erlägges med nedan angivna belopp för varor, som inom hamnområdet lossas från eller lastas till fartyg.
 TulltaxenrVarubenämning
  Varor ej specificerade nedan15 kr/ton
 03Lax, laxöring, ål och hummer.60 kr/ton
  Andra kräftdjur och blötdjur30 kr/ton
  Sill och annan fisk10 kr/ton
  Fiskavfall8 kr/ton
 27.10-17Bensin, fotogen, oljor, smörjmedel6 kr/ton
 44.01-05Obearbetade trävaror eller varor av trä6 kr/ton
 47.01-02Material för papperstillverkning (massa m m)7 kr/ton
 48.01-21Papper, papp, varor av massa m m7 kr/ton
 69.01-8Tegel, rör, plattor6 kr/ton
C.ÖVRIGA AVGIFTER
 

Elavgifter

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om förändringar av avgifter för el i hamnar enlighet med prisförändringar hos elleverantör.

 

 

Avgift för förbrukning av el, se Taxa el i hamnarna

 

 

 

 

 

Vattenavgifter

 

a

Fast kostnad vid anslutning till vattenservis

800 kr/år

b

Förbrukningsavgift vid anslutning till vattenservis

13,50 kr/kbm

 

 

 

 

Sjö- och torrsättning över kommunal kaj i hamnområde

100 kr/lyft

 

 

 

 

Lagring av gods

 

 

Lagring av gods på kommunal kaj räknat från 7:e dagen

50 öre/kvm/dygn

 

Lägsta debitering 200 kr.

 

 

 

 

 

Längsliggande fartyg

 

 

Fartyg som hyr hamnplats längsliggande på brygga/kaj

610 kr/längdmeter

 

På samtliga ovanstående avgifter tillkommer i förekommande fall beslutad mervärdesskatt.

Det åligger ägare till fartyg att se till att fartygen är erforderligt försäkrade.
Om speciella skäl föreligger delegeras åt hamnchefen att fatta beslut om avgiftens storlek.

Senast ändrad: 2017-12-19
Ansvarig: Jan Larsson
Tanums Hamnar AB - Riksvägen 143 A - 457 81 Tanumshede - info@tanumshamn.se - Telefon: 0525-183 80 - Telefax: 0525-183 60 - Om tanumshamn.se - Logga in