AKTUELLT
Mer >>

Tilldelning av tomt för sjöbod och lokal i sjöbodsförråd

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-03-11 § 21 gäller följande turordning vid tilldelning av
arrendeavtal för sjöbodstomt och vid tilldelning av hyreskontrakt för sjöbodsförråd/ sjöbod eller verksamhetslokaler, reglerna i ordningsföljd:

 
1.    Ny tomt för sjöbod eller befintlig tomt efter överlåtelse av anläggningar tilldelas licensierade yrkesfiskare eller annan havsanknuten näringsidkare. Licensierade yrkesfiskare har förtur före annan havsanknuten verksamhet. 

 
2.    Ny tomt för sjöbod eller befintlig tomt efter överlåtelse av anläggningar tilldelas kommunmedlem (folkbokförd eller fastighetsägare i kommunen). Köordning gäller.

 
3.    Om arrende upphör att gälla p.g.a. att arrendatorn vill avyttra sjöboden skall den i första hand erbjudas annan intressent enligt punkt 1 ovan och eventuellt i andra hand enligt punkt 2 ovan. I övrigt gäller vad i 7, 8 och 11 kap Jordabalken eller annars i lag stadgas om anläggnings- och lägenhetsarrende.

 
4.    Tilldelning av hyresobjekt sker enligt ovanstående regler och köordning.

 

Enligt beslut av styrelsen för Tanums Hamnar AB 2012-04-16 § 35 gäller följande policy för överlåtelse av arrende vid arv:

Att vid lägenhetsarrende skall dödsbo kunna överlåta arrende till barn under förutsättning att dessa är kommunmedlemmar.

Att vid anläggningsarrende som ovan men att verksamheten (t ex lic fiskare) skall fortsätta gälla. Om verksamheten upphör skall lägenhetsarrende erbjudas.

Att hamnchefen/ VD skall kunna besluta vid ovanstående fall, i övrigt skall ärende upp för beslut i styrelsen.

Att om kommunmedlemskap upphör skall arrendeavtal säga upp. Detta bör framgå av arrendeavtal.

Senast ändrad: 2019-06-18
Ansvarig: Jan Larsson
Tanums Hamnar AB - Riksvägen 143 A - 457 81 Tanumshede - info@tanumshamn.se - Telefon: 0525-183 80 - Telefax: 0525-183 60 - Om tanumshamn.se - Logga in