Föreskrifter för båtplatser

Följande föreskrifter gäller för båtplatser för fritidsbåtar och verksamhetsbåtar förvaltade av Tanums Hamnar AB.

Innehållsförteckning

§ 1 Avtal
§ 2 Avtalstid
§ 3 Avgifter
§ 4 Ordningsregler
§ 5 Nyttjande av el
§ 6 Nyttjande av vatten
§ 7 Tillfällig överlåtelse av båtplats
§ 8 Brist och försening
§ 9 Ansvar, försäkring
§ 10 Övergiven och kvarlämnad egendom
§ 11 Överlåtelse av avtal
§ 12 Byte av båtplats
§ 13 Övrigt

§ 1 Avtal
Avtal om rätt till nyttjande av båtplats (”Båtplatsavtalet”) tecknas mellan Tanums Hamnar AB (”THAB”) och kommunmedlem (”Båtplatsinnehavaren”). Med kommunmedlem avses folkbokförd eller ägare av fastighet i Tanums kommun. Båtplatsavtalet ger Båtplatsinnehavaren rätt att nyttja tilldelad båtplats på de villkor som följer av Båtplatsavtalet.

Dessa föreskrifter för båtplatser för fritidsbåtar och verksamhetsbåtar förvaltade av Tanums Hamnar AB (”THAB”) gäller som kompletterande avtalsinnehåll till Båtplatsavtalet mellan Båtplatsinnehavaren och Tanums kommun ("Jordägaren"). Nya versioner av dessa föreskrifter publiceras löpande på hemsidan www.tanumshamn.se. Det är de vid varje tid publicerade föreskrifterna som är gällande. 

§ 2 Avtalstid
I Båtplatsavtalet ska det bland annat anges när Båtplatsavtalet träder i kraft, löptid, uppsägningstid och förlängningstid vid utebliven uppsägning.

§ 3 Avgifter
För nyttjande av båtplats utgår en avgift enligt vid var tidpunkt gällande taxa. Taxan fastställs av THAB eller Jordägaren och publiceras på hemsidan www.tanumshamn.se
Avgiften ska inbetalas till THAB inom den tidsfrist som är angiven på utfärdad faktura.

§ 4 Ordningsregler
I Båtplatsinnehavarens åtagande ingår följande:
A. Att väl vårda och aktsamt använda hamnens anläggningar och utrustning samt uppträda skötsamt mot andra som vistas inom hamnens mark- och vattenområde och mot THAB:s personal.
B. Att iaktta varsamhet och följa gällande trafikregler och fartbegränsningar inom hamnens markoch vattenområde.
C. Att anmäla ändring av adress, e-postadress, telefonnummer och byte av båt till THAB.
D. Att efterleva vid var tid gällande Hamnordning som finns publicerad på hemsidan www.tanumshamn.se, tillämpliga föreskrifter, författningar, lagar och förordningar från myndigheter, t.ex. Elsäkerhetsverket, till skydd mot explosions- och brandfara, vattenföroreningar och annan miljöförstörelse.
E. Att inte överlåta, låna ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta nyttjanderätten till tilldelad båtplats enligt Båtplatsavtalet.
F. Att endast nyttja tilldelad båtplats enligt Båtplatsavtalet för sådan båt som anmälts till THAB. 
G. Att inte nyttja båtplatsen för större eller mindre båt än vad THAB medger.
H. Att märka båten med THAB:s dekal. Dekalen ska vara synlig från bryggan. Om
Båtplatsinnehavaren inte följt THAB:s uppmaning att märka båten med THAB:s dekal kan THAB
komma att märka båten för Båtplatsinnehavarens räkning.
I. Att inhämta tillstånd från THAB innan trappa, stege eller annan anordning till båten eller på bryggan uppförs.
J. Att inte vidta åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken inom hamnområdet.

Utöver ovanstående punkter (A-J) ska Båtplatsinnehavaren iaktta följande
ordningsregler:
- Det är inte tillåtet att utföra skrapning och/eller slipning av båtar inom hamnområdet.
- Det är inte tillåtet att blästra eller sprutlackera inom hamnområdet.
- Det är inte tillåtet att utföra bullerstörande arbeten mellan kl. 20.00 och 07.00, varken på vardagar eller helgdagar.
- Det är inte tillåtet att förvara jolle, annan båt eller utrustning under eller på bryggorna. Släpjolle får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde.
- När båten sjösätts eller tas upp bör det ske via spolplatta.
- Båten ska hållas sjövärdig, säkert förtöjd och förtöjningsgods ska hållas i fullgott skick.
THAB kan omedelbart uppmana Båtplatsinnehavaren att vidta åtgärder för att säkerställa vad som krävs för att hålla båten sjövärdig, säkert förtöjd och för att förtöjningsgods ska hållas i fullgott skick. Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten ska Båtplatsinnehavaren omgående vidta för båtens upptagande eller länsning.
- Båtplatsinnehavaren ska hjälpa till att hålla flytkropparna på båtplatsens bommar fria från påväxt. Om Båtplatsinnehavaren noterar att det finns risk för att flytkropp/bom sjunker ska Båtplatsinnehavaren genast kontakta THAB.
- Båtplatsinnehavaren ska flytta båten till annan båtplats om THAB begär det.
Det noteras att THAB löpande inventerar båtplatser och kontrollerar efterlevnad av åtagandena enligt dessa föreskrifter. 

§ 5 Nyttjande av el
A. Båtplatsinnehavaren har möjlighet att koppla in sig på THAB:s hamnelnät efter att tillstånd erhållits från THAB. Om inkoppling sker utan erforderligt tillstånd från THAB debiteras Båtplatsinnehavaren med ett belopp om 500 kr/tillfälle. THAB ansvarar inte för eventuella el eller strömavbrott.
B. Förbrukning av el debiteras med vid var tid gällande taxa. Aktuell taxa är publicerad på hemsidan www.tanumshamn.se.
C. Båtplatsinnehavaren är ansvarig för att elmätare installeras korrekt i båten. Båtplatsinnehavaren ska meddela mätarens ställning till THAB vid i- och urkoppling på elanläggningen. Avläsning ska ske månadsvis. Mer information om avläsning av elmätare finns på hemsidan www.tanumshamn.se.
D. Om det är nödvändigt för att utföra kontrollbesiktning av hur Båtplatsinnehavaren nyttjar THAB:s hamnelnät ska Båtplatsinnehavaren efter begäran från hamnpersonalen ge hamnpersonalen tillgång till båten.
E. Om Båtplatsinnehavaren har fått erforderligt tillstånd till att nyttja el ansvarar Båtplatsinnehavaren för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter från Elsäkerhetsverket. Eluttag på land och bryggor får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg och batteriladdning.
F. Inkoppling av utrustning som kräver högre effektuttag än vad eluttaget är avsett för får inte ske.
G. THAB ansvarar inte för eventuella el- och strömavbrott och inte heller för kostnader eller andra konsekvenser av sådana avbrott.

§ 6 Nyttjande av vatten
Båtplatsinnehavaren ska efterleva det förbud som finns innebärande att båtar inte får tvättas med färskvatten inom THAB:s hamnanläggningar.

§ 7 Tillfällig överlåtelse av båtplats
Om Båtplatsinnehavaren inte ska använda den tilldelade båtplatsen under kommande båtsäsong ska Båtplatsinnehavaren senast den 28 februari meddela THAB om att Båtplatsinnehavaren tillfälligt överlåter båtplatsen till THAB. THAB tar ut en avgift om 500 kronor för att hantera den tillfälliga överlåtelsen av båtplatsen. När båtplatsen inte nyttjas under kommande båtsäsong makuleras
resterande del av fakturan för innevarande års båtplatsavgift. Båtplatsen kan tillfälligt överlåtas till THAB högst en båtsäsong under avtalsperioden.

Om Båtplatsinnehavaren nyttjar båtplatsen under båtsäsongen men inte under veckorna 29-31, ska Båtplatsinnehavaren i första hand ställa båtplatsen till gästhamnsentreprenörens förfogande i respektive hamn, och i andra hand till THAB:s förfogandeunder dessa veckor.

Om båtplatsinnehavaren inte utnyttjar båtplatsen under veckorna 29-31 ska båtplatsen nyttjas i normal utsträckning under övriga året. Om båtplatsen inte utnyttjas då eller nyttjas endast i begränsad utsträckning går rätten till båtplatsen förlorad och THAB har rätt att säga upp Båtplatsavtalet till omedelbart upphörande.

Om Båtplatsinnehavarens båtplats hyrs ut som gästplats under fler än fem dygn under perioden veckorna 29-31 har Båtplatsinnehavaren rätt till hälften av den totala gästhamnsavgift som utgår för den totala uthyrningen. Gästhamnsavgiften är beräknad per dygn och fastställs enligt gällande taxa.
Båtplatsinnehavarens del av gästhamnsavgiften utbetalas till Båtplatsinnehavaren efter båtsäsongens slut. Ersättning för gästhamnsavgift som överstiger en halv årsavgift enligt Båtplatsinnehavarens båtplatsavtal utbetalas inte.

Båtplatsinnehavaren har enligt Båtplatsavtalet rätt att nyttja den tilldelade båtplatsen under hela året. Om Båtplatsinnehavaren använder båtplatsen under tiden 15/9–31/3 (”Vintertid”) ska Båtplatsinnehavaren meddela THAB senast den 14 september. Om båtplatsen inte nyttjas under Vintertid har THAB rätt att under Vintertid nyttja båtplatsen för tillfällig uthyrning utan att ersättning utgår till Båtplatsinnehavaren.

§ 8 Brist och försening
Om den tilldelade båtplatsen är bristfällig, exempelvis ur säkerhetssynpunkt, ska Båtplatsinnehavaren omgående anmäla felet till THAB. Om THAB, eller part som agerar på uppdrag av THAB, inte avhjälper bristen inom skälig tid har Båtplatsinnehavaren rätt till skäligt avdrag från båtplatsavgiften.

Om THAB inte inom avtalad tid tillhandahåller tilldelad båtplats till Båtplatsinnehavaren och THAB inte heller kan erbjuda Båtplatsinnehavaren en tillfällig båtplats har Båtplatsinnehavaren rätt till nedsättning av båtplatsavgiften som svarar mot THAB:s dröjsmål.

Dröjsmål som orsakas av myndighets åtgärd, strejk, lockout, väderförhållanden eller annan omständighet som THAB inte råder över eller borde ha räknat med medför inte rätt till nedsättning av båtplatsavgiften.

THAB ansvarar inte om nyttjandet av tilldelad båtplats hindras av tredje man (t.ex. om fel båt är förtöjd vid fel båtplats). 

§ 9 Ansvar, försäkring
Båtplatsinnehavaren ska hålla sin båt försäkrad och tillhandahålla kopia på gällande försäkringsbrev, båtförsäkring med ansvars- eller tilläggsförsäkring för småbåt via hemförsäkringen. Sådan dokumentation ska skickas till THAB i
samband med tecknandet av Båtplatsavtalet samt byte av båt. Båtplatsinnehavaren ska vid samtliga skadefall i första hand utnyttja sin försäkring.

THAB ansvarar inte för skada eller förlust, såvida inte sådan orsakas genom vårdslöshet eller uppsåt från THAB:s sida. Vid egendomsskada på Båtplatsinnehavarens båt eller utrustning ansvarar däremot THAB om skadan på båten eller utrustningen beror på fel som inte avhjälps enligt § 8 första stycket
ovan. Vid sådan egendomsskada ska Båtplatsinnehavaren inge anmälan till och reglering ske via det försäkringsbolag som Båtplatsinnehavaren anlitar. Kopia på anmälan ska skickas till THAB.

Båtplatsinnehavaren är skyldig att ersätta THAB för varje skada, inkluderat miljöskada, på THAB:s anläggning och utrustning som orsakas av Båtplatsinnehavaren eller av annan som Båtplatsinnehavaren svarar för.

THAB garanterar inte att hamnarna hålls helt isfria. Vinterhållning inom THAB:s hamnanläggningar utförs inte. Det åligger Båtplatsinnehavaren att säkerställa att båten inte utsätts för skada eller risk för skada.

§ 10 Övergiven och kvarlämnad egendom
Båt eller annan egendom som Båtplatsinnehavaren lämnat kvar på tilldelad båtplats efter avtalstidens slut tillfaller THAB utan lösen om Båtplatsinnehavaren inte inom tre månader från skriftlig anmaning för bort egendomen.

Om Båtplatsinnehavaren lämnar båt eller annan egendom på fel båtplats kan egendomen komma att flyttas till tilldelad båtplats, om Båtplatsinnehavaren inte inom viss tidsfrist efter uppmaning själv flyttar egendomen. 

§ 11 Överlåtelse av avtal
Båtplatsinnehavaren har inte rätt att överlåta rätten till nyttjande av båtplats enligt Båtplatsavtalet, med undantag för vad som anges nedan.

Överlåtelse genom byte medges endast mellan Båtplatsinnehavare som är placerade i THAB:s byteskö och under förutsättning att THAB skäligen kan godta bytet. Möjligheten att placera sig i byteskö förutsätter giltigt Båtplatsavtal. I § 12 nedan anges närmare vad som gäller vid byte av båtplats. Vid Båtplatsinnehavarens dödsfall har dödsboet rätt att överlåta Båtplatsavtalet till efterlevande make/maka, registrerad partner samt sambo som är kommunmedlem. Vid sådan överlåtelse ska villkoren i Båtplatsavtalet omförhandlas om THAB begär det.

Överlåtelse av Båtplatsavtalet får ske till barn som fyllt 18 år och som är kommunmedlem under förutsättning att barnet har stått i båtplatskö i minst 5 år. 

§ 12 Byte av båtplats
Om Båtplatsinnehavaren planerar att byta båt (och Båtplatsinnehavaren därmed behöver en större eller mindre båtplats än den tilldelade båtplatsen) kan Båtplatsinnehavaren göra en anmälan om att ställa upp sig i kö för att byta båtplats. En avgift på 250 kr/år utgår för att stå i byteskön.
Vid byte av båtplats gäller samma turordningsregler som vid tilldelning av permanent båtplats. Vid var tid gällande turordningsregler för tilldelning av båtplatser finns publicerade på hemsidan www.tanumshamn.se.

§ 13 Övrigt
Det noteras att man inom en familj (makar eller sammanboende) endast kan hyra en båtplats.

Båtplatsinnehavaren uppmanas att logga in på mina sidor på portalen Portnet för att registrera korrekta uppgifter och för att ta del av de tjänster som erbjuds där.

Dessa föreskrifter är gällande från och med 2023-03-15.
Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson