Hamnordning

Denna hamnordning med säkerhetsföreskrifter och ordningsregler gäller för Tanums kommuns samtliga hamnar.

Hamnordningen antogs av Tanums kommunfullmäktige 28 maj 2001, § 51.
Tanums kommun föreskriver följande med stöd av § 1 förordningen 1993:1632 med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Inledande bestämmelser
§ 1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen. Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning och säkerhet i kommunala hamnar som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnarna.
För den del av hamnområde som är offentlig plats gäller även kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter.

§ 2 Dessa ordningsregler och föreskrifter gäller i kommunens samtliga båthamnar, inkl gästhamnar, och övriga båtplatser som upplåtes av kommunen.
Ordningsreglerna gäller även inom de markområden som upplåtes för förvaring av båtar på land. Dessa föreskrifter gäller i vatten och på land inom de hamnområden som har markerats på den till föreskrifterna hörande kartan, vilken förvaras hos hamnmyndigheten.
Tanums Kommuns båthamnar förvaltas av Tanums Hamnar AB och där utövas den direkta ledningen av hamnchefen.

§ 3 Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter kommunstyrelsen i Tanums Kommun.

§ 4 Med fartyg och båt förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten.

Trafikbestämmelser
§ 5 Fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. Vidare skall fartyget föras så att andra fartyg eller anläggningar eller personer inte utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befäl-havare skall iaktta särskild försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i vattnet. Inom hamnområde skall fart anpassas så att skada eller olägenhet inte åsamkas båtar, kajer, bryggor, strandskoningar mm.
Fartbegränsningstavlorna skall respekteras.

§ 6 Flygplan får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av hamnmyn-digheten.§ 7 Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av hamnmyndigheten.
Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats.

Förtöjning, förhalning, förflyttning med mera
§ 7 Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av hamnmyndigheten. Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats.§ 8 Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från hamnmyndig-heten. Fartygets befälhavare, redare eller ägare ska se till att fartyget är väl förtöjt.

§ 8 Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från hamnmyndigheten. Fartygets befälhavare, redare eller ägare ska se till att fartyget är väl förtöjt.id förtöjning, ankring och förhalning skall befälhavaren se till att andra fartyg eller kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.

§ 9 Vid förtöjning, ankring och förhalning skall befälhavaren se till att andra fartyg eller kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande anläggningar får inte ske utan tillstånd av hamnmyndigheten.

§ 10 Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande anläggningar får inte ske utan tillstånd av hamnmyndigheten.

§ 11 Befälhavare, redare eller ägare skall flytta eller förhala fartyget eller vidta andra åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen eller säkerheten i hamnen.Befälhavare, redare eller ägare skall flytta eller förhala fartyget eller vidta andra åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen eller säkerheten i hamnen.

§ 12 Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att fartyget på grund av sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra far-tygstrafiken eller på annat sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa skall omedelbart anmäla till hamnmyndigheten om ett fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt.

§ 13 Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa skall omedelbart anmäla till hamnmyndigheten om ett fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt. Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg eller anläggning, skall göra anmälan om detta till hamnmyndigheten. Om annan än ägaren hade föremålet om hand när det sjönk, åligger anmälningsplikten denne. Om föremålet har förlorats från ett fartyg skall fartygets befälhavare, redare eller ägare göra anmälan.
Båtinnehavare eller ägare till annat föremål som sjunkit inom hamnområdet har skyldighet att se till att båten eller föremålet bärgas omgående.Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall åtgärden vidtas med assi-stans av bogserbåt, om det behövs av hänsyn till ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.

§ 14 Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall åtgärden vidtas med assistans av bogserbåt, om det behövs av hänsyn till ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.Om fartyget, större än 12 x4 m , skall anlöpa eller passera genom hamnen skall fartygets befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa anmäla detta till hamn-myndigheten.
Anmälan skall ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före fartygets ankomst. Hamnmyndigheten kan, med hänsyn till tidsåt-gången för fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare anmäl-ningstid eller befrielse från anmälningsskyldigheten.
Befälhavaren skall anmäla tid för avgång till hamnmyndigheten senast när fartyget är klart att avgå.

Anmälningsskyldighet
§ 15 Om fartyget, större än 12 x4 m , skall anlöpa eller passera genom hamnen skall fartygets befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa anmäla detta till hamn-myndigheten.
Anmälan skall ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före fartygets ankomst. Hamnmyndigheten kan, med hänsyn till tidsåt-gången för fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare anmäl-ningstid eller befrielse från anmälningsskyldigheten.
Befälhavaren skall anmäla tid för avgång till hamnmyndigheten senast när fartyget är klart att avgå.

Lastning, lossning, uppläggning av gods med mera
§ 16 Gods, fordon eller annat materiel skall hanteras, läggas eller ställas upp på plats som anvisats av hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamn-planer, byggnader, gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller brandgator blockeras eller så att fara för person inte uppkommer.
Gods, ballast och dylikt får inte kvarligga på kaj eller brygga och ej utan hamnmyndighetens tillstånd kvarligga i hamnområde längre tid än tre dygn, uppläggningsdagen oräknad.
Avfall eller spill av gods, emballage eller dylikt, som härrör från hantering av gods inom hamnområde, skall genom varuinnehavarens försorg skyndsamt bortskaffas från hamnområdet.
Försäljning eller annan näringsverksamhet från eller i fartyg inom hamnområde är inte tillåtet utan medgivande från hamnmyndigheten. För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser.

Särskilda ordningsföreskrifter
§ 17 Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete från flotte eller dylikt påbörjas skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.

§ 18 Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande arbete skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.

§ 19 Dykning och undervattensarbeten får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

§ 20 Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

§ 21 Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan egendom skall omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten.

§ 22 Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld eller rökning får inte heller förekomma där anslag om sådant förbud finns.
Sjösättning från bryggor och kajer får endast ske med tillstånd från Tanums Hamnar AB och med erläggande av beslutad avgift.
Det är inte tillåtet att göra upp eld eller grilla inom hamnområdet.
Uppvärmningsanordning i båt uppställd på land eller i båt förtöjd vid brygga eller kaj får nyttjas endast under ständig tillsyn.

Ansvarsbestämmelser
§ 23 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 5-15, § 16 första stycket eller §§ 17-22 i denna hamnordning kan dömas till penningböter enligt 3 kap. § 22 andra stycket Ordningslagen.
I Ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Upplåtelse av fasta båtplatser
§ 24 Tanums Hamnar AB upplåter enligt förvaltningsavtal med Tanums Kommun båtplatser i kommunens hamnar enligt följande bestämmelser :
Upplåtelse av registrerad båtplats sker genom upprättade avtal och de därtill hörande föreskrifterna.
Tanums Hamnar AB äger rätt att med hänsyn till båtens storlek, intilliggande båtar och för god ordning i hamnen anvisa båtplatsinnehavaren annan båtplats även under upplåtelseperioden.
Med hänsyn till trafik, ordning eller förändringar i hamnen äger Tanums Hamnar AB rätt att beordra förhalning och förflyttning av båt. Båtägaren skall då följa Tanums Hamnar AB:s anvisningar. Om båtägaren inte är anträffbar äger Tanums Hamnar AB rätt att utföra förhalningen.
Båtplats får endast hyras till egen farkost. Den får inte överlåtas, uthyras eller utlånas utan Tanums Hamnar AB:s medgivande.
Bojar, flöten, störar eller "vrakar" för förtöjning får inte utläggas inom hamnområde utan tillstånd från Tanums Hamnar AB.
Inventarier från båt, såsom jolle, dinge, fiskredskap, draggar, batterier eller annat material får inte kvarligga på bryggor eller kajer utan tillstånd från hamnmyndigheten.
Det är förbjudet att utan tillstånd från Tanums Hamnar AB uppsätta trappsteg och dylikt på bryggor eller kajer.

Landförvaringsbestämmelser
§ 25 Inom område som upplåtits för landförvaring av båt får uppställning av båtar, båtkärror mm endast ske mot erläggande av beslutad avgift.
Båtar, båtkärror mm skall vara tydligt märkt med ägarens namn och adress.
24 timmar efter sjösättning skall uppställningsplatsen vara avstädad. Även båtkärror och vaggor skall vara avlägsnade. Kvarlämnat uppställningsmateriel bortforslas på båtägarens bekostnad.

Gästhamnsbestämmelser
§ 26 Utöver övriga bestämmelser för kommunens hamnar gäller för gästhamnar dessa särskilda bestämmelser :
Kommunens gästhamnar utmärks med skyltar märkta GÄSTHAMN. I hamn där dessa skyltar saknas råder gästbåtsförbud.
Anvisningar uppsatta inom gästhamnarna skall ovillkorligen efterlevas.
Tomgångskörning i gästhamnsområdet är inte tillåtet.
Cykel-, skateboard- och rullskridskoåkning och liknande är inte tillåten på kommunala bryggor.
Avfall får inte spolas ut eller kastas i hamnen utan skall läggas i anvisade kärl.
Miljöfarligt avfall, spillolja, batterier etc. skall deponeras vid miljöstation.
Under tiden 17.00 - 10.00 nästkommande dag uppbäres gästhamnsavgift. Alla gästande båtar som under denna tid befinner sig inom gästhamnsområde är betalningsskyldiga. Detta gäller även vid kortare besök, som restaurangbesök, inköp etc.
Erläggande av fastställd avgift skall ske till uppbördsman/hamnvärd vid bryggkanten eller på annan anvisad plats. Uppbördsmans/hamnvärds krav om avgift skall omedelbart åtlydas.
Kommunen ansvarar inte för skador eller förluster som orsakats av utomstående.
Mellan kl. 24.00 och 06.00 skall iakttagas sådan tystnad att övriga i gästhamnen inte får sin nattsömn störd.
Hundar skall hållas kopplade. Om hundar förorenar skall hundägaren omedelbart göra rent efter hunden.
Gästande båtar som ankrar inom gästhamnsområde skall erlägga full gästhamnsavgift.
Gästande båtar som inte efterlever dessa regler skall kunna avvisas från kommunens gästhamnar.
Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson