Tillämpning sjöbodspolicy

Dessa tillämpningsregler för sjöbodspolicyn beslutades av styrelsen för Tanums Hamnar AB 2008-10-15, § 80 att gälla vid bolagets handläggning av sjöbods-, förråds- och arrendeärenden.

Tanums kommunfullmäktige beslutade om sjöbodspolicy 2008-06-23, § 58.

1. Tanums Hamnar AB upplåter på kommunens uppdrag kommunalt mark- och vattenområde för uppförande av sjöbod och bryggor genom arrendeavtal samt hyr ut förråd i egna lokaler.
2. Tanums Hamnar AB, som fastighetsägarens ombud, kan besluta om avvikande bestämmelser för byggnads- storlek. Den kan i en del fall begränsas till 15 kvm, vilket kan vara mindre än vad som anges i detaljplan eller eventuellt erhållet bygglov.
3. Beslutade turordningsregler gäller vid tilldelning av mark- och vattenområden för uppförande av sjöbodar och bryggor samt för tilldelning av förrådsutrymmen i kommunala hamnar.
4. I första hand skall arrende och lokalhyra erbjudas yrkesfiskare och andra havsanknutna yrkes-verksamheter med behov av sjöbod, brygga eller verksamhetslokaler.
5. I normalfallet upprättas anläggningsarrende med yrkesfiskare och andra havsanknutna yrkes-verksamheter. I övriga fall upprättas lägenhetsarrende. Avtalen är i normalfallet 5-åriga med möjlighet till förlängning. I arrendeavtalet skall anges ändamålet med arrendet och att byggnader på arrendeområdet inte får användas för bostadsändamål eller för korttidsboende.
6. Alla anläggningsarrendeavtal skall innehålla bestämmelser om att rätten till anläggningsarrende upphör om verksamheten förändras eller upphör. Arrendeavtalet skall då i första hand erbjudas till annan havsanknuten yrkesverksamhet och därefter, om behov ej föreligger för dessa, kan tidigare arrendatorn erbjudas fortsatt lägenhetsarrendeavtal.
7. I arrendeavtalen skall inskrivas att värdering av sjöbod - i de fall då de övertages av yrkes-fiskare, annan havsanknuten yrkesverksamhet, Tanums Hamnar AB eller kommunen - skall göras utifrån tekniska byggnadsvärdet vid arrendets upphörande och med hänsyn till ålder och skick.
8. Då arrendeavtal upphör skall först yrkesfiskares och andra havsanknutna yrkesverksamheters sjöbods-/bryggbehov undersökas. Dessa skall erbjudas att överta arrende som upphör t.ex. beroende på att en arrendator upphört med sin yrkesverksamhet, att arrendator avlidit eller att arrendet upphört av annan anledning. I de fall då det ej föreligger intresse från någon yrkesfiskare eller annan havsanknuten yrkesverksamhet att övertaga arrende som upphört kan arrende överföras till annan arrendator som står i sjöbodstomtkö. Tanums Hamnar AB eller kommunen kan i sådant fall överta sjöbod på arrendetomt och arrendera ut såväl mark- och vattenområde som byggnad till annan.
9. Endast i undantagsfall skall nya sjöbodsarrenden erbjudas andra än yrkesfiskare eller annan som bedriver havsanknuten yrkesverksamhet. Detta skall avgöras bl.a. utifrån sjö- och markförhåll-anden, tillgängligheten för det rörliga friluftslivet och sjöbodsbehovet för yrkesfiskare och andra havsanknutna yrkesverksamheter.
10. I de fall där kommunen äger sjöbodar, fristående eller sjöbodsförråd, skall de i första hand erbjudas till yrkesfiskare eller andra havsanknutna yrkesverksamheter.
11. Tanums Hamnar AB och kommunen skall, vid uppförande av sjöbodar på kommunal mark, i första hand bygga s.k. sjöbodsförråd där byggnader delas in i flera mindre förråd.

Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson
Till toppen