Turordning havsnära verksamhetslokal

Här kan du läsa om beslut som är fattade gällande turordning vid tilldelning av havsnära verksamhetslokaler i Tanums kommun.

Tanums kommunfullmäktige beslutade att anta turordning vid tilldelning av avtal avseende havsnära verksamhetslokaler, § KF 10 per 2023-02-20 enligt följande:

Tilldelning av avtal avseende ny tomt för sjöbod eller annan havsnära
verksamhetslokal eller befintlig tomt med eller utan befintliga anläggningar
kan ske till licensierade yrkesfiskare eller företag som bedriver annan
havsanknuten yrkesverksamhet. Licensierade yrkesfiskare har förtur framför
övriga.

Om ett avtal upphör att gälla och det blir aktuellt med avyttring av
anläggningar såsom sjöbod ska det övervägas om aktuella anläggningar ska
inlösas för att sedan kunna hyras ut. Alternativt ska avtal avseende aktuell
tomt kunna tilldelas som ett anläggningsarrende till annan intressent enligt
ovan. I sådant fall är det upp till arrendatorn att träffa avtal med ägaren av
anläggningar på tomten beträffande eventuellt köp av anläggningarna.

Endast en havsnära verksamhetslokal kan upplåtas till en licensierad fiskare
eller till ett företag som bedriver havsanknuten yrkesverksamhet.

Licensierad fiskare eller företag, registrerat i Tanums kommun som bedriver
havsankuten yrkesverksamhet, ska kunna styrka att verksamheten bedrivs.

Verksamhetslokalen ska således användas yrkesmässigt och giltiga tillstånd
ska finnas. Den verksamheten lokalen används till ska svara för huvuddelen
av verksamhetsutövarens omsättning. Verksamheten ska vara
momsregistrerad.

Årlig uppföljning ska ske av att verksamhetsutövaren bedriver aktuell
havsanknuten yrkesverksamhet.

att tidigare turordningsregler därmed upphör att gälla.

Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson