Turordning

Här kan du läsa om beslut som är fattade gällande turordning av tilldelning av båtplatser och arrendeavtal för sjöbodstomt samt hyreskontrakt för sjöbodsförråd/ sjöbod eller verksamhetslokaler.

Tanums kommunfullmäktige beslutade om turordning 2005-11-21.
Följande gäller vid tilldelning av båtplatser i kommunala småbåtshamnar.

1. Licensierade yrkesfiskare och övriga havsanknutna verksamheter för båt som används i yrkesverksamhet där båtinnehavaren är kommunmedlem, efter köplacering.

2. Kommunmedlem boende på ö, utan fast eller färjeförbindelse med land, inom kommunen efter köplacering.

3. Övriga kommunmedlemmar efter köplacering.

4. Icke-kommunmedlemmar enligt nedan efter köplacering.

5. "Andra-båtplats" köande utan "särskilda skäl" enligt nedan efter köplacering.

Icke kommunmedlemmar
Det skall vara tillåtet för icke kommunmedlemmar att ställa sig i den kommunala båtplatskön, men de skall tydligt informeras om att de endast kan komma att erbjudas plats i den mån att övriga kategorier 1, 2 och 3 ovan har erbjudits plats.
De icke kommunmedlemmar som idag innehar kommunal båtplats får självfallet behålla den så länge de önskar. De icke-kommunmedlemmar som idag står i kö för kommunal båtplats får kvarstå så länge de önskar. Som övergångsregel, i motsats till nya köande icke-kommunmedlemmar, får de kvarstå i kön på plats som de innehade då kommunfullmäktige fattade beslut om turordning 21 november 2005.

Plats för "andra-båt" i familj
Om inte särskilda skäl föreligger, t ex för havsanknutna yrkesverksamheters behov av plats för "privatbåt", skall man ej kunna inneha mer än en kommunal båtplats per "familj", med vilket avses makar/sambor.

Behov av ytterligare båtplatser får i första hand tillgodoses genom andra hamnägare.

För familj gäller, som för icke kommunmedlemmar, att om de ställer sig i kö för kommunal båtplats för "andra-båten" tydligt informeras om att de endast kan komma erhålla plats i den mån att övriga kategorierna 1-4 har erbjudits plats.

 

Tanums kommunfullmäktige beslutade om turordning 2011-03-11, § 21.
Följande gäller vid tilldelning av arrendeavtal för sjöbodstomt och hyreskontrakt för sjöbodsförråd/ sjöbod eller verksamhetslokaler:

1. Ny tomt för sjöbod eller befintlig tomt efter överlåtelse av anläggningar tilldelas licensierade yrkesfiskare eller annan havsanknuten näringsidkare. Licensierade yrkesfiskare har förtur före annan havsanknuten verksamhet.

2. Ny tomt för sjöbod eller befintlig tomt efter överlåtelse av anläggningar tilldelas kommunmedlem (folkbokförd eller fastighetsägare i kommunen). Köordning gäller.

3. Om arrende upphör att gälla p.g.a. att arrendatorn vill avyttra sjöboden skall den i första hand erbjudas annan intressent enligt punkt 1 ovan och eventuellt i andra hand enligt punkt 2 ovan. I övrigt gäller vad i 7, 8 och 11 kap Jordabalken eller annars i lag stadgas om anläggnings- och lägenhetsarrende.

4. Tilldelning av hyresobjekt sker enligt ovanstående regler och köordning.

Styrelsen för Tanums Hamnar AB beslutade om överlåtelse 2012-04-16, § 35.
Följande policy för överlåtelse av arrende vid arv:

  • Att vid lägenhetsarrende skall dödsbo kunna överlåta arrende till barn under förutsättning att dessa är kommunmedlemmar.
  • Att vid anläggningsarrende som ovan men att verksamheten (t ex licensierade fiskare) skall fortsätta gälla. Om verksamheten upphör skall lägenhetsarrende erbjudas.
  • Att hamnchefen/ VD skall kunna besluta vid ovanstående fall, i övrigt skall ärende upp för beslut i styrelsen.
  • Att om kommunmedlemskap upphör skall arrendeavtal säga upp. Detta bör framgå av arrendeavtal.Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson
Till toppen