Sjöbodspolicy

Tanums kommunfullmäktige beslutade om sjöbodspolicy 2015-02-16.

Syfte
Denna policy ersätter den tidigare sjöbodspolicyn och syftar till att utgöra riktlinjer för handläggning av plan, fastighetsbildnings-, bygglovs- och tillsynsärenden rörande sjöbodsförråd samt för upplåtelse av kommunal mark och byggnader för dessa. Byggnader för havsanknuten yrkesverksamhet, sjöbodar, omfattas inte av denna policy.

Bakgrund
Kustmiljöerna och skärgårdssamhällena är kulturmiljöer med höga kulturvärden som enligt lag (planoch bygglagen samt miljöbalken) skall skyddas och vid all förändring behandlas med varsamhet, så att deras karaktär inte förvanskas eller försvinner. Flertalet av kommunerna i norra Bohuslän har låtit inventera betydande kuststräckor där sjöbodsförråd (och i förkommande fall även sjöbodar) i varierande grad övergått från att vara förråd till att utnyttjas som gäststugor eller till och med som fritidshus, med privatisering av strand och mark i byggnadens närhet som följd. Kommunerna vill, genom att styra användningssättet för sjöbodsförråd till sitt ursprungliga syfte, värna om framtida tillgänglighet till mark och vatten. Med lämplig lokalisering kan även nya sjöbodsförråd innebära positiva tillskott i bebyggelsemiljön.
Lokaliseringen av dessa nya byggnader skall då i huvudsak ske i anslutning till befintliga grupper av sjöbodsförråd eller sjöbodar.

Målsättning
För att förenkla beslutsprocessen kring sjöbodsförråd och kunna behandla ärenden likartat och konsekvent, är ambitionen att med denna policy fastställa principer för bygglovs- och tillsynsärenden samt andra kommunala beslut som gäller sjönära förrådsbyggnader. Policyns övergripande mål är att stranden skall hållas fri för det rörliga friluftslivet och att de naturvärden som våra stränder erbjuder inte får privatiseras. Målsättningen är således att förhindra omvandling av nyttjandet från förråd till boende.

Sjöboden som historisk byggnad

Sjöbodar har av tradition uppförts längs kusten för att användas som förråd för båt- och fiskeredskap. Sjöbodarna utgör karaktäristiska inslag i kommunens bebyggelsemiljöer och kan fortfarande fylla sina ursprungliga funktioner. De utgör viktiga symboler för kustlandskapets historia och det betydelsefulla fisket. Fisket, tillsammans med frakttrafiken, lade grunden för ekonomin och den utveckling som byggt upp de kustsamhällen vi har idag.
Bohusläns kustsamhällen har i alla tider präglats av gemenskap och samarbete för att lösa de markoch byggnadsproblem som funnits. All mark kring sjöbodar betraktades i fiskarsamhället som gemensam och alla hade rätt till den på lika villkor.

Sjöbodsförråd

Människors behov av lokaler nära havet ser idag helt annorlunda ut än vad det historiskt har gjort. I det dagliga livet längs strandlinjen är fisket inte längre i centrum även om det i vår kommun fortfarande finns ett stort antal licensierade fiskare. Idag är det istället friluftslivets behov som behöver tillgodoses. Gemensamt med den historiska byggnaden gäller för den moderna motsvarigheten att den ska ha funktion som förråd. En traditionellt oisolerad byggnad är alltså inte relevant för detta friluftsliv. Därför kallar vi det moderna förrådet för sjöbodsförråd istället för sjöbod.

Sammanfattning av de olika typerna av byggnader
• SJÖBODSFÖRRÅD – till det yttre lik en traditionell sjöbod och som nyttjas som förråd enligtförutsättningar i denna policy.
• SJÖNÄRA VERKSAMHETSLOKAL – till det yttre lik en traditionell sjöbod men som under vissa förutsättningar kan användas som butik, kontor, lokaler för beredning av fångst och andra verksamheter och även som bostäder. Dessa byggnader regleras genom detaljplaner och bygglovsprövning och behandlas inte i denna policy.
• SJÖBOD – en sjönära verksamhetslokal som nyttjas av en licensierad yrkesfiskare. Behandlas inte i denna policy.
• Havsanknuten yrkesverksamhet - avses licensierade yrkesfiskare samt annan yrkesverksamhet som kräver sjönära verksamhetslokaler, t.ex. dykeriföretag, charterverksamhet och motsvarande.

Riktlinjer:
1. Byggnaden
• Ett sjöbodsförråd skall brukas för förvaring.
• Förrådets användning skall tydligt framgå av bygglovansökan och ritningar.
• Elinstallation är tillåten.
• Isolering och väggbeklädnad är tillåten.
• Förrådet skall ges en färgsättning som ansluter till den lokala traditionen.
• Byggnaden får inte inredas i syfte att göra den till en bostad.
• Anslutning till VA anläggning är ej tillåten. 

2. Marken kring ett sjöbodsförråd
• Marken kring sjöbodsförrådet, som inte ligger på bostadstomt, är till för allmänhetens fria rörelse och passage.
• Som tomt får räknas endast den yta som förrådet upptar.
• Marken runt sjöbodsförrådet får överhuvudtaget inte bebyggas, med exempelvis altaner, trädäck eller plank, eller på annat sätt blockeras så att allmänheten förhindras eller avhålls från att vistas i strandområdet kring sjöboden. Detta gäller inte om sjöbodsförrådet står på privat tomt (mark som, efter lantmäteriförrättning, givits en tomtplatsbestämning).

3. Förutsättningar för bygglov
3.1 Nytt sjöbodsförråd, utanför detaljplan, strandskydd, bör undvikas.
• Endast redan ianspråktagen mark i närheten av befintliga byggnader kan komma ifråga för användning.
• Strandskyddsdispens krävs och kan enbart beviljas för den yta förrådet upptar på marken.
3.2 Nytt sjöbodsförråd/ersättningsbyggnad, inom detaljplan.
• Maximal storlek anges i detaljplanen. Bygglov och i förekommande fall strandskyddsdispens krävs och kan enbart beviljas för den yta förrådet upptar på marken.
3.3 Befintlig sjöbodsförråd/ersättningsbyggnad, utanför detaljplan, strandskydd.
• Kräver bygglov och strandskyddsdispens, får endast ersättas av en till storlek och placering likvärdig byggnad.Maximal fönsterarea på fasad för ovanstående 3 punkter gäller 12 % av golvarean att fördela på fasaderna. Gemensamt för nybyggnation av sjöbodsförråd är att byggnaden ska följa de lokala traditioner
både med avseende på storlek, utformning och grundläggning.

4. Kommunens upplåtelse av mark, uthyrning av sjöbodsförråd.
Kommunen upplåter genom arrende/lägenhetsarrende vissa mark- och vattenområden för sjöbodsbebyggelse/sjöbodsförråd. Detta regleras i särskilda avtal med Tanums Hamnar AB.

5. Fastighetsbildning
Marken kring en sjöbod/sjöbodsförråd utgör ofta ett skifte av en bebyggd bostadsfastighet.
Fastighetsbildning för en separat sjöbod/sjöbodsförråd innebär att denna kan säljas på fastighetsmarknaden, även till en köpare utan bostad eller annan anknytning till orten. Kommunen är mycket restriktiv till att medge sådana fastighetsbildningar.
En grupp av sjöbodar/sjöbodsförråd som ligger inom ett hamnområde kan ägas av en hamnförening eller utgöra en gemensamhetsanläggning. I en detaljplan kan också anges att en uppdelning i separata sjöbodstomter inte får ske.

6. Boende är en otillåten användning av bland annat följande skäl:
OBS! I detta avsnitt används benämningen sjöbod som en generell benämning på de byggnader i strandlinjen som inte är klassade som bostäder.
Boende i sjöbodar kan medföra en skada på det kulturarv som vi har att förvalta, både genom själva brottet i traditionen att sjöbodar är förrådsutrymmen och genom många små detaljer, vilka blir följden av boendet eller användandet av sjöboden som bostadskomplement. Det kan vara fråga om trädgårdsmöbler, parasoller och markiser, blomlådor, TV-antenner och paraboler, häckar, avskärmande plank, staket längs bryggorna m.m. – detaljer som sammantagna totalt förändrar den karaktäristiska bebyggelsemiljön med sjöbodar och bryggor. Boende i sjöbodar kan också t ex orsaka problem genom okontrollerade, orenade avloppsutsläpp.

Denna policy styr tydligare än tidigare att det rörliga friluftslivet garanteras fortsatt åtkomst till strandlinjen:
Genom den privatisering av stranden som blir en naturlig konsekvens av boendet, eller av ett frekvent nyttjande av boden för annat ändamål än som förråd, försvåras allmänhetens åtkomst till
stranden. Detta är den enskilt främsta anledningen till att kommunen inte godtar att byggnader som inte är klassade som bostäder används som detsamma.

Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson